DE IT LA EN

Studio de aucac assoziei Christoph Perathoner & Partner

Christoph Perathoner & Partner ie n studio de aucac assoziei lià internazionalmënter cun sënta prinzipela a Bulsan y cun sëntes tl Deutschland, Österreich y tla Talia. I partner y i aucac se dà danter l auter nce ju cun la nrescida y l nseniamënt tla Universiteies de Padova y Dispruch. Chësta cumbinazion danter pratica senteda sëura y nrescida universitera ti permët de cunsië y reprejenté i mandanc a livel nazionel y internazionel cun na cumpetënza spezialistica sterscia y creativa a livel aut.

Gën sons da garat per vosc bujëns te duc i ciamps dl dërt aministratif y costituzionel, tl dërt dl’economia, cumerziel y dla firmes a livel nazionel, europeich y internazionel, tenian cont nce di aspec dl dërt dla chëutes y dl dërt penal dla chëutes y leprò nce l dërt privat generel y zevil.

Nosc mandanc de rujneda dl’oma tudëscia stima nia mé nosc pensé che va sëura i cunfins ora y che tol ite plu ciamps, ma dantaldut la puscibltà de pudëi rujené tudësch cun n aucat dla Talia.